Risk och känslighet

Riskfaktorer

Investeringar i aktier är förenade med risktagande och olika faktorer påverkar värdet på aktien liksom likviditeten och möjligheten att handla i aktien. Innan en investerare beslutar sig för att investera i ScandBooks aktier bör innehavaren därför beakta de riskfaktorer som beskrivs nedan samt göra en allmän omvärldsbedömning.

Produktionsanläggningar

Verksamheten är beroende av ScandBooks produktionsanläggningar. Om någon av dessa förstörs, stängs eller om utrustningen i anläggningarna blir allvarligt skadad, kan produktion och distribution av ScandBooks produkter komma att försvåras eller avbrytas.

Personal

Då det förekommer säsongsvariationer i efterfrågan på ScandBooks produkter är det av stor betydelse för ScandBook att Bolaget kan anpassa arbetsstyrkans storlek i förhållande till efterfrågan genom så kallade visstidsanställningar. Om möjligheterna till visstidsanställningar skulle inskränkas genom lagändringar eller på annat sätt kan detta få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förhållande till fackförbund

Cirka 75 procent av ScandBook AB’s arbetskraft är ansluten till och företräds av GS – fackförbundet för skogs-, trä- och grafikbranschen. Utöver dessa är ett mindre antal anställda anslutna till tjänstemannaförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Civilekonomerna. Även om Bolaget har en god relation till anställda och fackförbund idag kan det inte uteslutas att problem kan uppstå i framtiden

Skatter och avgifter

ScandBook bedriver verksamhet i enlighet med gällande skattelagstiftning och Skatteverkets krav och bestämmelser. Det kan emellertid inte uteslutas att Skatteverket i vissa frågor skulle kunna göra en annan bedömning än den Bolaget har gjort och att ScandBook i sådant fall skulle kunna påföras tillkommande skatt, sociala avgifter och skattetillägg, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Belånings- och ränterisk

Bolaget avser att även fortsättningsvis finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Låneavtal innehåller villkor med restriktioner för Bolaget (s.k. covenants). Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare. Bland annat skulle Bolaget, vid kraftigt förändrade omständigheter på Bolagets marknader, kunna få problem att teckna nya kreditfaciliteter och därmed behöva använda en större del av kassaflödet för räntebetalningar och amorteringar.

Valutarisk

Vid handel och transaktioner med leverantörer och kunder uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i utländsk valuta. ScandBooks internationella verksamhet innebär försäljning i olika valutor och därmed valutariskexponering. Valutarisken är främst gentemot euro, norska kronor och danska kronor.

Framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att kapital kan komma att behöva anskaffas för att finansiera ScandBooks framtida verksamhet och fortsatta expansion. Detta kan komma att ske i ett marknadsläge som är mindre gynnsamt än idag. Om Bolaget skaffar finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet.

Kundkoncentration och kundberoende

En stor del av ScandBooks omsättning härrör från ett begränsat antal kundgrupperingar bland de större nordiska förlagen. Med några av dessa har ScandBook tecknat ramavtal, som dock inte innehåller några volymutfästelser eller bestämmelser om exklusivitet. ScandBook är därför beroende av att långvariga upparbetade relationer till dessa större kunder vidmakthålls.

Dominerande ställning

Det kan inte uteslutas att ScandBook i konkurrensrättsligt hänseende kan anses ha en dominerande ställning på en eller flera marknader. Om ScandBook skulle anses ha en dominerande ställning på någon marknad, skulle den konkurrensrättsliga regleringen medföra krav och begränsningar med avseende på ScandBook avtal och affärsmässiga arrangemang med sina kunder.

Konkurrenter

ScandBook agerar på en internationell marknad och har idag flera konkurrenter på sina delmarknader. De flesta konkurrerande bokproducenter ägs av stora mediegrupper och har ofta genom sina ägare betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än ScandBook. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt med att nya företag etablerar sig.

Konjunkturberoende

Produktionen av böcker är främst driven av hur stora volymer som säljs i konsumentledet. Bokförsäljningen i Sverige har historiskt varit starkt korrelerad till hushållens konsumtion, varvid konsumtionen av böcker har representerat cirka 0,5 procent av hushållens totala konsumtion under de senaste fem åren. En negativ konjunkturutveckling, med minskad disponibel inkomst för hushållen som följd, kan följaktligen medföra en negativ inverkan på bokmarknaden.

Teknologiutveckling och nya beteendemönster

ScandBook följer noga utvecklingen av nya, medieformat, såsom exempelvis ljudböcker och e-böcker och den därtill förknippade utvecklingen av mediebärare såsom läsplattor. Det är svårt att förutsäga i vilken omfattning nya medieformat och dess bärare kan komma att konkurrera med den tryckta skönlitterära boken i framtiden.