Finansiella mål

  • Omsättningen skall utvecklas bättre än bolagets marknad
  • Rörelsemarginalen EBIT skall medellång sikt överstiga 8 procent
  • Soliditeten skall uppgå till lägst 30 procent
  • Bolaget skall lämna en utdelning om minst 50 procent av årets resultat med beaktande av bolagets strategiska mål och finansiella ställning