ClimateCalc

Vi vill göra ett miljövänligare avtryck!

Mycket i media handlar just nu om miljö. Framför allt kanske om Co2-avtryck och kemikalier. Just därför känns det nu extra glädjande att vi som andra svenska tryckerikoncern som första svenska boktryckarkoncern, blivit certifierad enl. ClimateCalc. Detta betyder framför allt att vi håller koll på och kan redovisar våra avtryck v.g. råvaror, kemikalier, el, värme och frakter. Utöver detta har vi som tidigare envist undvikit tillsatsprodukter som kan innehålla, för läsare eller våra anställda, skadliga ämnen såsom isocyanater, härdplaster (UV- eller UV-hybrid färger m.m). Vi kommer fortsatt att jobba med att minska våra avtryck och kemikalieanvändning samt prioritera råvaru- och underleverantörer som har samma insikt.

Vi kommer även att förhålla oss till och informera oss om European Green Deal (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv) som har som mål att Europa som första världsdel skall vara klimatneutralt år 2050.

Och självklart har vi nu inlett resan att göra Scandbook klimatneutralt!

Vad är då ClimateCalc?

Detta är ett verktyg (www.climatecalc.eu) för att beräkna en specifik produkts koldioxidavtryck och är skapat av Europeiska grafiska handelsföreningen Intergraf (www.intergraf.eu).

Intergrafs standard är den enda internationella grafiska standarden för kalkylberäkning av koldioxidavtryck. Denna standard är viktig eftersom den säkerställer att alla som använder standarden beräknar på samma grund.

Dessutom överensstämmer beräkningsverktyget ClimateCalc med ISO 14064-1, ISO 16759 och det internationella Green House Gas Protocol (www.ghgprotocol.org).

ClimateCalc kombinerar verifierade företagsdata med verifierade standarddata. Standarddata väljs noggrant och baseras på det grafiska och tekniska sammanhanget som de tillhör. Därför baseras utsläppsfaktorerna för grafisk råvara på publicerad LCA-forskning (livscykelanalys) och på olika forskningsprojekt inom den grafiska industrin. Utsläppsfaktorer relaterade till företagets energiförbrukning och bränsleförbränning anpassas till det land där företaget är beläget.

ClimateCalc-beräkningsverktyget uppfyller ISO 14064-1. Denna ISO-norm definierar hur man ska beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser på organisatorisk nivå. Överensstämmelsen har verifierats av SGS, ett internationellt rekommenderat företag inom inspektion, verifiering, testning och certifiering.

ClimateCalc-beräkningsverktyget uppfyller ISO 16759. Denna ISO-norm definierar hur man ska beräkna utsläpp av växthusgaser från tryckta produkter. Överensstämmelsen har verifierats av SGS, ett internationellt rekommenderat företag inom inspektion, verifiering, testning och certifiering.

ClimateCalc sammanställdes enligt riktlinjerna i den internationella standarden, The Green House Gas Protocol (GHG Protocol), som publiceras av World Business Council for Sustainable Development och World Resources Institute. Standarden är tillgänglig på www.ghgprotocol.org.

Enligt GHG-protokollet måste utsläpp av växthusgaser delas upp i tre omfattningar:

Räckvidd 1: Direkt utsläpp av växthusgaser från företaget genom till exempel förbränning av olja eller gas i egna pannor eller fordon.

Omfattning 2: Indirekta utsläpp av växthusgaser från produktion av inköpta energi som el och fjärrvärme.

Räckvidd 3: Andra indirekta utsläpp av växthusgaser från till exempel produktion av råmaterial, köpta transporttjänster och arbetstagarens pendling till och från arbetet.

Företagsdata

Företagets egna uppgifter för energiförbrukning, bränsle, råmaterial, underråvaror, transporttjänster och avfallsproduktion är grunden för företagets kolkonto samt produktberäkningar. Företagets egna uppgifter verifieras av konsulter som representerar ClimateCalc.

Standarddata för grafisk råvara

Utsläppsfaktorerna för grafisk råvara baseras på den bästa kunskapen som finns inom både publicerad LCA-forskning (livscykelanalys) och olika utvecklingsprojekt som genomförs inom den grafiska industrin. Utsläppsfaktorer för t.ex. tryckfärg, lack, tryckplåtar, rengöringsmedel etc. utvecklas främst på grundval av tydligt definierade modeller för den specifika råvaran med hjälp av data från Ecoinvent-databasen. Det danska tekniska universitetet har bidragit med såväl data som definition av modeller relaterade till grafiska råvaror, bland annat baserade på projektet Miljömärkning av tryckt material – del II.

Standarddata för energi och bränsle

De flesta av de använda uppgifterna för bränsle- och energiförbrukning kommer från Ecoinvent-databasen och från UNFCCC (FN: s ramkonvention om klimatförändring). Utsläppsfaktorerna för elförbrukning och bränsleförbränning är landspecifika, medan utsläppsfaktorer relaterade till bränsleproduktion och inköp av transporttjänster är den genomsnittliga uppgiften för Europa. Universitetet i Aalborg har bidragit med data för energi och bränsle.

Data för papper

Syftet med ClimateCalc är att tillhandahålla exakt information om koldioxidpåverkan av den specifika grafiska produkten sett i ett livscirkelperspektiv. Eftersom produktionen av papper representerar 50 – 70% av den grafiska produktens totala koldioxidpåverkan är det viktigt att involvera data som representerar de specifika papperskvaliteterna i koldioxidberäkningen. Köparen av trycksaker och det grafiska företaget kan bara göra en prioriterad ansträngning för att minimera koldioxidpåverkan genom att använda data för de specifika papperskvaliteterna.

Därför använder ClimateCalc huvudsakligen data för specifika papperskvaliteter baserade främst på CEPI-Ten-Toes-metoden (www.cepi.org), och för det andra använder Paper-Profile-metoden (www.paperprofile.com) med hjälp av utsläppsfaktorer för el för det land där papperet produceras.

Hur kompenserar man och hur går det till?

När du vet vilken specifikation och upplaga din produkt skall ha samt vart den skall fraktas kan vi göra en beräkning för ert specifika projekt. Uträkningen verifieras sedan av ClimateCalc. Resultatet blir en rapport med kalkylerad klimatbelastning enligt den europeiska grafiska standarden fastställd av Intergraf.

Klimatkompensation

Här kommer vi inom kort att presentera lösningar hur vi kan hjälpa er med detta arbete.

Märkning

Om ni önskar så märker vi trycksakerna med QR för spårbarhet av klimatkompensationen.

ClimateCalc ScandBook AB

ClimateCalc ScandBook AB

ClimateCalc ScandBook UAB

ClimateCalc ScandBook UAB