Organisation, ledning och revision

Ledande befattningshavare

Håvard Grjotheim

Född 1951
Befattning: VD ScandBook Holding AB och i ScandBook AB
Utbildning: Cand Philol
Aktieinnehav i bolaget:-

Ann-Kristin Sunnanhagen

Född 1966
Befattning: Ekonomichef Holding AB och ScandBook AB
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i bolaget: 400 aktier

Revision

Vid årsstämman den 14 maj 2019 valdes till revisorer det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserade revisorn Gunilla Andersson FAR som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Adress: Ernst & Young AB, Box 362, 701 47 Örebro.

Styrelse

Odd Rune Austgulen

Född 1952
Styrelseledamot sedan 2015 och styrelsens ordförande sedan 2015
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Auris AS.
Utbildning: Civilekonom och jur kand.
Beroende: Ledamoten anses beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Aktieinnehav i bolaget: 1 177 630 stamaktier och 2 148 741 preferensaktier via bolaget Auris AS.

Hans Borbos

Född 1956
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, sedan 2011
Övriga uppdrag/befattningar: Technical/Maintenance Manager
Utbildning: Drifttekniker
Aktieinnehav i bolaget: 13 000 aktier

Nicklas Einarsson

Född 1972
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, sedan 2016
Övriga uppdrag/befattningar:
Utbildning: Maskinoperatör
Aktieinnehav i bolaget: – 

Håvard Grjotheim

Född 1951
Styrelseledamot sedan 2015
Övriga uppdrag/befattningar:
Utbildning: Cand Philol
Beroende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Ledamoten anses beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Aktieinnehav i bolaget: –

Carina Heilborn

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2015
Övriga uppdrag/befattningar: CFO och investment manager i Peter Gyllenhammar AB, styrelseledamot i Duroc AB, Svenska Trävarugruppen med dotterbolag, Equuleus AB, Johnson & Starley Ltd med dotterbolag, VB Value Research AB.
Utbildning: Civilekonom
Beroende: Ledamoten anses beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Aktieinnehav i bolaget: – 

Pär Nilsson

Född 1967
Styrelseledamot sedan 2014
Övriga uppdrag/befattningar:
Utbildning: Civilekonom
Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Aktieinnehav i bolaget: 265 732 aktier