Bolagsordning

§1 Firma
Bolagets firma är ScandBook Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Falu kommun. Bolagsstämma ska även kunna hållas i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva tryckeri- och bokbinderirörelse, idka annan därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier i bolag med sagda verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 3 300 000 och högst 13 200 000.

§6 Aktier
Bolagets aktier ska kunna utges i två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Stamaktie ska vardera medföra tio (10) röster och preferensaktie ska vardera medföra en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Vid samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare oavsett om det sker genom
vinstutdelning, annan värdeöverföring eller i samband med likvidation eller annan upplösning av bolaget ska de medel som finns tillgängliga för utbetalning till aktieägarna
fördelas mellan aktier utgivna i de olika aktieslagen på sätt som anges nedan.

  1. I första hand till preferensaktie intill ett sammanlagt belopp om 1 400 000 kronor
    per räkenskapsår intill dess att preferensaktie erhållit ett belopp om totalt
    7 000 000 kronor (”Preferensbeloppet”).
  2. Medel som inte fördelats enligt ovan ska fördelas pro rata till preferensaktie och
    stamaktie i förhållande till antal vid var tid utgivna preferensaktier och stamaktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§7 Omvandlingsförbehåll
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier. Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2023. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§8 Inlösenförbehåll
På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas skriftligen, och tidigast den 30 juni 2023, till bolagets styrelse som ska behandla frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara medel så medger. Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie. Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

§9 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska utses.

§10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

§11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
För att få deltaga på bolagstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.