Ägare

Uppdaterad senast 2023-01-23
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 31 december 2022 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
BRONSSTÄDET AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, YOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 372 616 5,5 7,7
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGS AB 128138 1,9 2,7
SWEDBANK FÖRSÄKRING 79 293 1,2 1,6
KNUTSSON,  OLA 70 631 1,0 1,5
THORELL JOHAN 60 150 0,9 1,3
LUNDMARK JAN 55 704 0,8 1,2
Övriga 466 677 6,9 9,7
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant