Ägare

Uppdaterad senast 2021-07-25
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 30 juni 2021 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
PETER GYLLENHAMMAR AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, TOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 366 716 5,4 7,6
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 79 988 1,2 1,7
JAKOBSSON OLLE 79 000 1,2 1,6
KNUTSSON, ANDERS OLA 75 445 1,1 1,6
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGS AB 68 234 1,0 1,4
THORELL JOHAN 60 150 0,9 1,3
Övriga 509 227 7,5 10,6
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant