Ägare

Uppdaterad senast 2024-04-30
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 31 mars 2024 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
BRONSSTÄDET AB 1 436 622 21,3 29,9
SIP 203, YOUPLUS ASSURANCE 471 000 7,0 9,8
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 387 493 5,7 8,1
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
LUNDMARK JAN 83 309 1,2 1,7
KNUTSSON,  OLA 82 654 1,2 1,7
SWEDBANK FÖRSÄKRING 79 293 1,2 1,6
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGS AB 75 835 1,1 1,6
THORELL JOHAN 60 150 0,9 1,3
Övriga 476 914 7,1 9,9
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100