Ägare

Uppdaterad senast 2021-01-25
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 31 december 2020 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
PETER GYLLENHAMMAR AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, TOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 3480130 5,2 7,2
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 82 539 1,2 1,7
ZIRKONA 64 521 1 1,3
KNUTSSON, ANDERS OLA 75 669 1,1 1,6
THORSELL, PER ANDERS 73 994 1,1 1,5
INVESTMENT AB TRIVSELFABRIKEN 61 000 0,9 1,3
Övriga 532 907 7,9 11,1
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant