Ägare

Uppdaterad senast 2022-01-30
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 31 december 2021 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
PETER GYLLENHAMMAR AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, YOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 372 152 5,5 7,7
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 86 904 1,3 1,8
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGS AB 77 666 1,2 1,6
KNUTSSON, ANDERS OLA 69 256 1,0 1,4
JAKOBSSON OLLE 67 039 1,0 1,4
THORELL JOHAN 60 150 0,9 1,3
Övriga 505 593 7,5 10,5
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant