Scandbooks riktlinjer gällande coronaviruset covid-19

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset covid-19 följer vi på Scandbook utvecklingen noggrant och har infört generella riktlinjer för samtliga medarbetare. Det är extra försiktighetsåtgärder som vidtas i förebyggande syfte ur ett arbetsgivar-perspektiv men även för vårt uppdrag. Det är viktigt att minska risken för att en eventuell smitta förs vidare via våra medarbetare.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen. Om det finns smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

  • Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna.
  • Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
  • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
  • Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket eller motsvarande lands myndighet.
  • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.

Vi följer dagligen den utvecklingen som sker och de rekommendationer som våra myndigheter ger.

Dela artikeln