Ägare

Uppdaterad senast 2020-10-27
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 30 september 2020 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
PETER GYLLENHAMMAR AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, TOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 316 013 4,7 6,6
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 135 278 2,0 2,8
ZIRKONA 96 009 1,4 2,0
THORSELL, PER ANDERS 93 738 1,4 1,9
KNUTSSON, ANDERS OLA 84 322 1,3 1,8
INVESTMENT AB TRIVSELFABRIKEN 61 000 0,9 1,3
Övriga 452 400 6,7 9,4
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant