Ägare

Uppdaterad senast 2020-05-12
Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 31 mars 2020 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Antal Antal Kapital Röster
Namn Stamaktier Preferensaktier (%) (%)
AURIS AS 1 177 630 2 148 741 49,3 28,9
PETER GYLLENHAMMAR AB1 1 433 622 21,3 29,8
SIP 203, TOUPLUS ASSURANCE 480 888 7,1 10,0
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 333 271 4,9 6,9
NILSSON, PÄR 265 732 3,9 5,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 143 410 2,1 3,0
ZIRKONA 103 678 1,5 2,2
THORSELL, PER ANDERS 83 062 1,2 1,7
KNUTSSON, ANDERS OLA 76 805 1,1 1,6
THORELL, JOHAN 60 150 0,9 1,3
Övriga 438 384 6,5 9,1
Summa 4 596 632 2 148 741 100 100

1 Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant